Detalhes: Prevent Senior

Planos
Pronto Atendimento
Hora Marcada
Plus*
X
X
Esmeralda*
X
X
Rubi*
X
X
Ouro*
X
X
Prata*
X
X
Cristal Brasil* X X
Topázio*
X
X
500* X X
Corporate** X X

* Apenas oftalmologia
** Oftalmologia e otorrinolaringologia